Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 932/2011 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2011 , σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών