Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 139/05