BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Föredragande: Enrique Calvet Chambon