Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 713/86 της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 1986 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 για τη διάθεση σε μειωμένη τιμή βουτύρου παρέμβασης που προορίζεται για την άμεση κατανάλωση υπό μορφή συμπυκνωμένου βουτύρου