Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τον εξοπλισμό δορυφορικών επίγειων σταθμών που διευρύνει το πεδίο της οδηγίας 91/263/ΕΟΚ