Απόφαση αριθ. 1/2020 της eπιτροπής ΣΟΕΣ, της 14ης Ιανουαρίου 2020, για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας της ενδιάμεσης συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου [2020/425]