Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificăristandard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorulvitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei 2021/C 21/08