KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2364/97, annettu 28 päivänä marraskuuta 1997, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla