Věc C-60/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 11. července 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španělsko) – Ángel Somoza Hermo, Ilunión Seguridad SA v. Esabe Vigilancia SA, Fondo de Garantia Salarial (FOGASA) „Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2001/23/ES – Článek 1 odst. 1 – Převod podniku – Článek 3 odst. 1 – Zachování práv zaměstnanců – Převzetí pracovních smluv na základě ustanovení kolektivní smlouvy – Kolektivní smlouva vylučující povinnost převodce a nabyvatele podniku odpovídat společně a nerozdílně za závazky, včetně mzdových, vzniklé z pracovních smluv před převodem tohoto podniku“