Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9809 — Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT JV) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 172/01