Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (Europeiska unionens officiella tidning L 142 av den 30 april 2004)