Ενημερωτικό σημείωμα — Πληροφορίες για τα μέτρα που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 8, 9, 10, 17 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης