Информационна бележка — Информация относно мерките, приети от държавите членки в съответствие с членове 5, 6, 8, 9, 10, 17 и 22 от Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба