Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 година за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти („Регламент за IМSOC“) (Официален вестник на Европейския съюз L 261 от 14 октомври 2019 г.)