Υπόθεση T-620/20: Προσφυγή της 5ης Οκτωβρίου 2020 — Alessio κ.λπ. κατά ΕΚΤ