P8_TA(2017)0067 Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 mars 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)) P8_TC1-COD(2014)0121 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang