P8_TA(2017)0067 Dugoročno sudjelovanje dioničara i izvješće o korporativnom upravljanju ***I Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. ožujka 2017. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)) P8_TC1-COD(2014)0121 Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. ožujka 2017. radi donošenja Direktive (EU) 2017/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara