ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το ενδεχόμενο επέκτασης του πλαισίου του αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης σε O-SII και σχετικά με τον καθορισμό και τον υπολογισμό του μέτρου συνολικού ανοίγματος, περιλαμβανομένης της αντιμετώπισης των αποθεματικών στις κεντρικές τράπεζες