Υπόθεση C-450/17 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 8ης Μαΐου 2019 — Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank κατά Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Οικονομική και νομισματική πολιτική — Κανονισμός (ΕΕ) 1024/2013 — Άρθρο 6, παράγραφος 4 — Κανονισμός (ΕΕ) 468/2014 — Άρθρο 70, παράγραφος 1 — Προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων — Καθήκοντα που ανατίθενται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) — Ενιαίος εποπτικός μηχανισμός — Άσκηση των καθηκόντων αυτών από τις αρμόδιες εθνικές αρχές — «Λιγότερο σημαντικό» πιστωτικό ίδρυμα — «Ειδικές περιστάσεις» οι οποίες δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό πιστωτικού ιδρύματος ως «λιγότερο σημαντικού»)