Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/604 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění přílohy I a III rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 2838) (Text s významem pro EHP.)