Дело C-215/19: Решение на Съда (десети състав) от 2 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — производство, заведено от Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö. (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Доставки на услуги — Член 135, параграф 1, буква л) — Освобождаване от ДДС — Отдаване под наем на недвижимо имущество — Понятие за недвижим имот — Изключване — Член 47 — Място на облагаемите сделки — Доставки на услуги, свързани с недвижим имот — Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 — Членове 13б и 31а — Сървърни шкафове — Услуги за съхранение в център за данни)