Решение (ЕС) 2019/45 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки, за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/29 (ЕЦБ/2018/29)