Povzetek Sklepa Komisije z dne 24. julija 2018 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Zadeva AT.40181 – Philips (vertikalne omejitve)) (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4797 final)