Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/662 z 15. mája 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 3321] (Text s významom pre EHP)