spojené veci C-4/18 a C-5/18: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. októbra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Michael Winterhoff, konajúci ako insolvenčný správca spoločnosti DIREKTexpress Holding AG/Finanzamt Ulm (C-4/18) a Jochen Eisenbeis, konajúci ako insolvenčný správca spoločnosti JUREX GmbH/Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 132 ods. 1 písm. a) – Oslobodenie od dane pri určitých činnostiach vo verejnom záujme – Služby verejnej pošty – Smernica 97/67/ES – Poskytovateľ univerzálnej poštovej služby – Súkromný subjekt poskytujúci úradné doručenie aktov, ktoré pochádzajú od súdov alebo správnych orgánov)