Съединени дела C-4/18 и C-5/18: Решение на Съда (пети състав) от 16 октомври 2019 г. (преюдициални запитвания от Bundesfinanzhof — Германия) — Michael Winterhoff, в качеството на синдик на DIREKTexpress Holding AG/Finanzamt Ulm (C-4/18), и Jochen Eisenbeis, в качеството на синдик на JUREX GmbH/Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18) (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 132, параграф 1, буква а) — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Обществени пощенски служби — Директива 97/67/ЕО — Доставчик на универсалната пощенска услуга — Частен оператор, който извършва официално връчване на документи, издадени от съдилища или административни органи)