88/566/EEG: Kommissionens beslut av den 28 oktober 1988 om upprättande av en förteckning över produkter som avses i artikel 3.1 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 1898/87