Rozhodnutie Komisie z 28. októbra 1988 obsahujúce zoznam výrobkov uvedených v druhom pododseku článku 3 (1) nariadenia Rady (EHS) č. 1898/87