88/566/EEG: Beschikking van de Commissie van 28 oktober 1988 tot vaststelling van de lijst van produkten bedoeld in artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1898/87 van de Raad