1988 m. spalio 28 d. Komisijos Sprendimas pateikiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje minimų produktų sąrašą