Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 269/83 της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 1983 περί της τέταρτης τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2191/81 και (ΕΟΚ) αριθ. 2192/81 όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου που συνδέονται με τη χορήγηση ενίσχυσης για την αγορά βουτύρου από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και οργανισμούς καθώς και από τις ένοπλες δυνάμεις και τις εξομοιούμενες μονάδες των κρατών μελών