Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1574 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2019, για την εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 224/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία