Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση του σκέλους «Αξίες της Ένωσης» το 2021 2021/C 168 I/01