Zaak C-247/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Korkein oikeus — Finland) — procedure aangaande de uitlevering van Denis Raugevicius (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Europese Unie — Artikelen 18 en 21 VWEU — Door een derde land aan een lidstaat gericht verzoek tot uitlevering van een Unieburger die onderdaan is van een andere lidstaat en die in eerstgenoemde lidstaat zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend — Verzoek dat is ingediend met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf en niet met het oog op strafvervolging — Uitleveringsverbod dat alleen geldt voor eigen staatsburgers — Beperking van het vrije verkeer — Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid — Evenredigheid)