Дело C-247/17: Решение на Съда (голям състав) от 13 ноември 2018 г. (преюдициално запитване от Korkein oikeus — Финландия) — производство за екстрадицията на Denis Raugevicius (Преюдициално запитване — Гражданство на Европейския съюз — Членове 18 ДФЕС и 21 ДФЕС — Молба, отправена до държава членка от трета държава, за екстрадиция на гражданин на Съюза, който е гражданин на друга държава членка и е упражнил правото си на свободно движение в първата държава членка — Молба, подадена с цел изпълнение на наказание лишаване от свобода, а не с цел наказателно преследване — Забрана за екстрадиране, прилагана само за гражданите на съответната държава — Ограничаване на свободното движение — Обосноваване с предотвратяването на безнаказаността — Пропорционалност)