Υπόθεση C-597/11 Ρ: Διάταξη του Δικαστηρίου της 4ης Οκτωβρίου 2012 — Ευρωπαϊκή Δυναμική — Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής ΑΕ κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Αίτηση αναιρέσεως — Δημόσια σύμβαση συναφθείσα από την Επιτροπή — Απόρριψη της προσφοράς — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002 — Άρθρο 89 — Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2342/2002 — Άρθρα 140 και 141 — Προθεσμία παραλαβής των προσφορών — Προθεσμία των αιτήσεων παροχής πληροφοριών]