Vec C-105/19: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Monomeles Protodikeio Serron — Grécko) — WP/Trapeza Peiraios AE (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Nekalé zmluvné podmienky v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi — Smernica 93/13/EHS — Právomoci a povinnosti vnútroštátneho súdu — Konanie o platobnom rozkaze — Vyhovenie odporu proti tomuto rozkazu — Neexistencia dostatočných spresnení týkajúcich sa skutkového a právneho kontextu sporu vo veci samej, ako aj dôvodov odôvodňujúcich nevyhnutnosť odpovede na prejudiciálnu otázku — Zjavná neprípustnosť)