Υπόθεση T-667/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 – Pinto Teixeira κατά ΕΥΕΔ (Υπαλληλική υπόθεση – Δικαιώματα και υποχρεώσεις του υπαλλήλου – Δήλωση πρόθεσης για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την παύση των καθηκόντων – Άρθρο 16 του ΚΥΚ – Κίνδυνος ασυμβίβαστου με τα νόμιμα συμφέροντα του θεσμικού οργάνου – Προθεσμία για την απάντηση στη δήλωση πρόθεσης – Σιωπηρή απόφαση αποδοχής – Απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την παύση των καθηκόντων – Ηθική βλάβη)