Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (rozporządzenie w sprawie Agencji) (16138/3/2007 — C6-0131/2008 — 2006/0274(COD))#P6_TC2-COD(2006)0274 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 9 lipca 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr …/2008 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową