Υπόθεση T-88/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Ιουλίου 2018 — Ισπανία κατά Επιτροπής [ΕΓΤΑΑ — Τελευταίο έτος εφαρμογής της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 — Εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών — Απόφαση που κηρύσσει ορισμένο ποσό ως ποσό που δεν επαναχρησιμοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Αυτόνομης Κοινότητας της Extremadura — Μέθοδος υπολογισμού — Άρθρο 69, παράγραφος 5β, του κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη]