Υπόθεση T-797/19 R-II: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Απριλίου 2020 — Anglo Austrian AAB και Belegging-Maatschappij «Far-East» κατά ΕΚΤ [Ασφαλιστικά μέτρα – Κανονισμός (ΕΕ) 1024/2013 – Προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων – Απόφαση ανακλήσεως της άδειας πιστωτικού ιδρύματος – Νέα αίτηση – Άρθρο 160 του Κανονισμού Διαδικασίας]