Υπόθεση T-131/20: Προσφυγή της 27ης Φεβρουαρίου 2020 — IR κατά Επιτροπής