Лекарствени продукти — Списък на разрешенията за търговия, издадени през втората половина на 2019 година от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП 2020/C 308/06 Подкомитет I за свободното движение на стоки Да се вземе предвид от Съвместния комитет на ЕИП