Rättelse av förteckningen över truster och liknande juridiska konstruktioner som regleras av medlemsstaternas rätt och som anmälts till kommissionen (Denna text upphäver och ersätter den som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning C 360 av den 24 oktober 2019, s. 28)2019/C 434/13