Предложение за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 964/2007 и № 1100/2006 на Комисията {SEC(2007) 1726} {SEC(2007) 1727}