2010/611/EU: Kommissionens beslut av den 8 oktober 2010 om ändring av beslut 2006/241/EG vad gäller import av guano från Madagaskar [delgivet med nr K(2010) 6798] Text av betydelse för EES