2010/611/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 8. oktobris ), ar ko groza Lēmumu 2006/241/EK attiecībā uz gvano importu no Madagaskaras (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 6798) Dokuments attiecas uz EEZ