2010/611/ES: 2010 m. spalio 8 d. Komisijos sprendimas, kuriuo dėl iš Madagaskaro importuojamo guano iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/241/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 6798) Tekstas svarbus EEE