Avizul Autorității Europene Pentru Protecția Datelor privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Identificarea prin radiofrecvență (RFID) în Europa: etape în direcția elaborării unui cadru strategic , COM(2007) 96