Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 listopada 2008 r.#Staatssecretaris van Financiën przeciwko Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Ważność rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji - Wykładnia załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1196/97 - Artykuły 220 i 239 kodeksu celnego - Artykuły 871 i 905 rozporządzenia (EWG) nr 2454/95 - Suche arkusze składające się z mąki ryżowej, soli i wody - Klasyfikacja taryfowa - Pokrycie retrospektywne należności celnych przywozowych - Procedura zwrotu - Wykrywalny błąd organów celnych - Oczywiste zaniedbanie ze strony importera.#Sprawa C-375/07. Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 listopada 2008 r.